LINEBREEDING: KAHULUGAN AT GAMIT

5341
Ang manok sa litrato ay palahi ni Vice Mayor Ronron Ong ng Dolores, Eastern Samar. Cross ito.

Malimit tayong mag-linebreeding, pero napakami pa rin sa atin ang hindi ito napakikinabangang mabuti dahil hindi pa nila gasinong naiintindihan kung ano at para saan ito.

Pag sinabing linebreeding, pagbuo ito ng isang linya ng manok. Ang kahulugan kasi ng linya o bloodline, isang grupo ng manok na magkakamag-anak. Siyempre lang, hindi sapat na magkakamag-anak lang. May mga layunin tayo kung bakit ginagawa natin ito.

Tatlo ang puwedeng gawing layunin sa pag-linebreeding: imantine ang isang linya; ibase sa dugo ng isang mahusay na materyal ang linya; at itaas ang bahagdan ng dugo ng isang mahusay na materyal sa mga anak niya.

Paano namamantine ang linya sa pamamagitan ng linebreeding? Kung iisa ang linyada ng mga manok, kahit na mahusay ang materyal kung saan nakatuon ang pagpapalahi, iisa pa rin ang dugo nila – “puro” sila!

Nakatuon sa isang mahusay na materyal ang linebreeding. Dahil dito, nailalagay sa maraming manok sa langkay ang kanyang dugo. Nasa atin kung gaanong impluwensya ang gusto natin mula sa kanya.

Ang pinakakaraniwan, ang pagpataas ng bahagdan ng dugo ng mahusay na materyal sa mga anak niya. Ito ang paraang ginagamit natin kung gusto nating ang kapalit ng materyal natin ay kadugo niya, at mataas ang bahagdan ng dugo niya rito.

Share your thoughts in the comments.